O Nas

Fundacja powstała 18 czerwca 2007 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i niesłyszących oraz grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych.

Jesteśmy Fundacją niosącą pomoc dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niepełnosprawnym, w tym niesłyszących. Jesteśmy jedyną organizacją na terenie powiatu płockiego zajmującą się problematyką osób niesłyszących.

Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, tak w zakresie terapeutów zatrudnionych na etat jak i pedagogów współpracujących z Fundacją od wielu lat. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne , logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne, rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajęć z zakresu neurokinezjologii. Ponadto organizujemy cyklicznie kursy języka migowego (obecnie przeszkoliliśmy w tym zakresie 660 osób z terenu całej Polski), realizujemy również szkolenia z zakresu: neurokinezjologii, terapii dzieci z wadą słuchu pt: „Jak pracować z dzieckiem niesłyszącym”. Organizujemy konferencje i sympozja z różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji.

Na swoim koncie Fundacja ma także doświadczenia w zakresie realizowania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:

– realizacja projektu „Naucz się z Nami rozmawiać – I edycja”: ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka;

– realizacja projektu „Przerwij ciszę”  współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL, Działanie 7.2.2.;

– realizacja dwóch projektów z Działania 9.5 POKL – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

– realizacja kursów języka migowego „Naucz się z Nami rozmawiać”  (edycje II – VII);

-realizacja programów dofinansowanych w ramach zadań zleconych ze środków Urzędu Miasta Płocka: „Gabinet rehabilitacji słuchu i mowy – MOTYLEK” i „Naucz się ze mną pracować”, „Pomóżmy sobie i innym” realizowanym od 2012r do 2015r;

-realizacja pięciu projektów współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego MCPS (kursy języka migowego;

-realizacja autorskich programów własnych tj. między innymi – publikację dla dzieci niesłyszących „METODA OZO – karty pracy dla dzieci niesłyszących”, „Podręczny słownik języka migowego dla służb społecznych” oraz Multimedialny program do nauki dzieci niesłyszących „Znam, Umiem, Rozumiem”;

-realizacja pierwszej w Polsce Kampanii na rzecz Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się promującą język migowy „Naucz się z Nami rozmawiać”;

– realizacja projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Płocka „Pomóżmy sobie i innym” – zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu neurokinezjologii;

– realizacja projektu współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne arteterapii oraz z zakresu neurokinezjologii;

– realizacja projektu współfinansowanego przez UMP „Świerszczyki”  na 2013r z zakresu pomocy społecznej dotyczący zajęć korekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z Płocka;

– realizacja projektu „Terapia ruchem”  współfinansowanego przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka na zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych;

– w chwili obecnej realizacja projektu „Terapia ruchem”  współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia korekcyjne, z zakresu muzykoterapii, aquaterapii oraz neurokinezjologii.

Od stycznia 2014r prowadzimy przy Fundacji Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Motylek”

Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP w Warszawie.

Na bieżąco prowadzimy szkolenia, kursy dla rodziców dzieci niesłyszących, nauczycieli i fizjoterapeutów z zakresu neurokinezjologii, rehabilitacji słuchowej oraz z zakresu komunikacji alternatywnej i pozawerbalnej, język migowy.

Prowadzimy także konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze specjalistami z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi niesłyszącymi (surdologopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, otolaryngolodzy) z Warszawy, Gdańska, Łodzi.

Współpracujemy z firmami zajmującymi się problematyką osób z wadą słuchu (GEERS, OTICON, SONO, AUDIOFON) na terenie Płocka, Warszawy i Łodzi.

Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą. Kładziemy nacisk na działania w dziedzinie edukacji, terapii, turystyki i sportu wykorzystania nowoczesnych technologii w terapii.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU:

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU