Aktualne projekty

WZROST KU AKTYWNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną, neurosensomotoryczną, komunikacyjną, fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną.

 Działania w projekcie skierowane są do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

Projekt  adresowy jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. z wadą słuchu, wzroku i mowy, niepełnosprawnych intelektualnie , ruchowo , ze schorzeniami neurologicznymi psychicznymi oraz osób z autyzmem z orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniem niepełnosprawności zamieszkałych w Płocku i powiecie płockim.
W Projekcie przewidziany jest udział 30 beneficjentów w tym 25 dzieci niepełnosprawne oraz 5 osób dorosłych niepełnosprawnych
Projekt ma charakter lokalny

 Terminy realizacji projektu:

01.06.2020r- 31.03.2021r

01.04.2021r-31.03.2022r

01.04.2022r-31.03.2023r


Realizowane wsparcie w formie zajęć indywidualnych:
– rewalidacja
-logopedia
– neurokinezjologia
– aquaterapia
– integracja sensoryczna
– terapia taktylna
– arteterapia
– terapia korekcyjno kompensacyjna

Fundacja „Przerwij Ciszę” zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu w Płocku i powiecie Płockim. Wszelkie działania rekrutacyjne będą prowadzone na danym terenie w jednakowym zakresie.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

www.przerwijcisze.org

email biuro@przerwijcisze.org

Zajęcia przygotowane w projekcie realizowane z naciskiem ogólnorozwojowym i rewalidacyjnym będą pełniły rolę wychowawczą, komunikacyjną , relaksacyjną i terapeutyczną.

 Prowadzone systematyczne wsparcie logopedyczne umożliwi dogłębne rozpoznanie problemu i redukcję wad wymowy przede wszystkim u dzieci z niepełnosprawnością słuchu i autyzmem.

 Poprzez realizację Projektu „WZROST KU AKTYWNOŚCI” chcemy wprowadzić w świat osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie i uzyskać u nich najwyższą samodzielność oraz samoświadomość KIM JESTEM i CO POTRAFIĘ – niech dowiedzą się jak najwięcej, niech zdobędą tyle umiejętności aby mogli być jak najmniej uzależnione od innych.

Projekt będzie pełnił rolę ochronną, wspomagającą oraz uświadamiającą, doprowadzającą do wzrostu aktywności.

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu.

Projekt „Wzrost ku aktywności” adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. z wadą słuchu, wzroku i mowy, niepełnosprawnych intelektualnie , ruchowo , ze schorzeniami neurologicznymi psychicznymi oraz osób z autyzmem z orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniem niepełnosprawności zamieszkałych w Płocku i powiecie płockim

Projekt ma charakter lokalny

Fundacja Przerwij Ciszę zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu w Płocku i powiecie Płockim. Wszelkie działania rekrutacyjne będą prowadzone na danym terenie w jednakowym zakresie. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły i rozpocznie się w marcu 2020r. Ilość uczestników programu – 90 w ciągu całej realizacji projektu od 1 kwietnia 2020r do 31 marca 2023r Ilość uczestników programu – 30 w każdym okresie realizacji projektu

Dokumenty rekrutacyjne: -przygotowanie regulaminu z dokumentacją rekrutacyjną przez koordynatora projektu umieszczone na stronie www.przerwijcisze.org -przyjmowanie zgłoszeń do projektu (chętni wypełniają dok. rekrutacyjną i dostarczą ją do biura osobiście bądź emailem, faxem) -przyjęcie zgłoszeń wraz z wypełnionymi deklaracjami zgody udziału w projekcie wraz z BO przez rodziców.

-wybór BO z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji, utworzenie listy osób zgłoszonych, zakwalifikowanych i listy rezerwowe, oświadczeń, wniosków -powiadomienie o wynikach rekrutacji e-mailem lub telefonicznie

Kryteria: Warunkiem udziału będzie spełnianie kryteriów naboru: -status osoby niepełnosprawnej(dzieci / młodzież / osoba dorosła)z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopień niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uczestnika Wybór Beneficjentów Ostatecznych będzie prowadzony z uwzględnieniem w/w kryteriów.

BO bądź ich rodzice lub opiekunowie podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wymogami RODO i wykorzystywanie wizerunku na potrzeby projektu. Nabór prowadzony będzie zgodnie z zasadą równych szans.

 Udział beneficjentów z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będzie stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie będą brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi. Charakter naboru będzie otwarty dla wszystkich spełniających kryteria. Wszyscy, którzy zakwalifikują się do projektu, zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych, których uczestnictwo w terapii będzie warunkowała niska frekwencja dziecka z listy głównej. Prowadzona będzie dokumentacja rekrutacyjna(listy osób zgłoszonych, listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób rezerwowych Sporządzany będzie protokół rekrutacyjny wraz z listą BO. Informacje o inicjatywie propagowane będą drogą działań reklamowych w obszarach ogólnie dostępnych na terenie Płocka i powiatu płockiego W związku z tymiż fundacja jest w trakcie realizacji szeregu działań, projektów przeznaczonych dla grupy docelowej a także w sposób ciągły współpracuje z Instytucjami oraz podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne zapewniony ma stały kontakt z potencjalnymi beneficjentami ich rodzinami i ich środowiskiem, oraz kanałami dystrybucji informacji. Rekrutacja zewnętrzna: -umieszczenie ogłoszeń o naborze beneficjentów na naszej stronie internetowej www.przerwijcisze.org oraz innych portalach internetowych -umieszczenie ogłoszeń o naborze beneficjentów w biurze Fundacji w miejscach ogólnie dostępnych oraz w organizacjach pozarządowych.

Wykorzystywane w projekcie pomieszczenia, materiały zakupione na rzecz projektu, pełna dokumentacja itp. oznaczone będą informacją o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON

DRUGI ROK REALIZACJI 2021/2022

WZROST KU AKTYWNOŚCI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

PIERWSZY ROK REALIZACJI 2020/2021