Poradnia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „MOTYLEK” w Płocku zaprasza na bezpłatne zajęcia dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8). Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo- rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.  Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m. in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego,  stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy, języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

(24) 264 17 51 lub 883 152 400