Oferta poradni

Diagnoza i opiniowanie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Motylek” prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

– zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),

– zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi),

– potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania),

– specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,

– dojrzałość szkolna,

– uzdolnienia,

– problemy logopedyczne,

– procesy integracji sensorycznej,

– problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności.

 

Poradnia Motylek uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie:

– przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,

– odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi,

– wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat,

– spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą,

– dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,

– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,

– indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,

– wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom,

– zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,

– dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),

– opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły. W poradni można także wykonać badania i zyskać opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności Dokumenty wydawane przez Poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.