Projekty zrealizowane

Projekt „JESTEM CZĘŚCIĄ NATURY” współfinansowany ze środków PFRON.

W ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nr umowy zawartej z PFRON: ZZB/000557/BF/D z dnia 16 maja 2019.

Czas realizacji projektu 01.05.2019 – 31.03.2020

Projekt obejmował:

  • Zajęcia w Skansenie w Sierpcu
  • Zajęcia z integracji sensorycznej
  • Zajęcia z neurokinezjologii
  • Zajęcia z aquaterapii
  • Zajęcia przyrodniczo-ogrodnicze
  • Zajęcia fotograficzne

W ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych. Nr umowy zawartej z PFRON: ZZB/000557/BF/D z dnia 16 maja 2019.

– Projekt  „Nasza szansa na lepsze życie – gabinet terapeutyczno- rehabilitacyjny – Motylek”  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON), mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, dotyczących rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawniania i wspierania funkcjonowania osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

– Projekt: „Pomóżmy sobie i innym” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka zakłada przeprowadzenie bezpłatnych, indywidualnych zajęć z zakresu logopedii, rewalidacji i neurokinezjologii dla 10 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Płocku. Długotrwała i systematyczna terapia realizowana w projekcie dostarczyć ma wzmocnień, które warunkować będą korygowanie zaburzeń i zakłóceń na wielu gruntach.

– Projekt Terapia Psychoruchowa „Świerszczyki” dla dzieci, młodzieży i dorosłych z orzeczeniem/stopniem o niepełnosprawności współfinansowany był przez Urząd Miasta Płock. Zajęcia  kompensacyjno- ruchowe prowadzone indywidualnie dla 10 uczestników, miały na celu zwiększenie samodzielności i zdobycie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz podniesienie ogólnej sprawności organizmu poprzez wzmacnianie siły mięśni, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego.

– Projekt „Terapia Ruchem” współfinansowany przez Fundację „Fundusz Grantowy dla  Płocka” zakładał zwiększenie samodzielności życiowej 40 osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności) w tym niesłyszących. Zostały przeprowadzone zajęcia sportowe- indywidualne i grupowe, mające na celu poprawę sprawności fizycznej, emocjonalnej oraz wspieranie, upowszechnianie sportu i psychoterapii ruchowej.

-Projekt „Znam, umiem, rozumiem”  dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dotyczył opracowania Multimedialnego Programu Edukacyjnego niezbędnego do pracy terapeutyczno- dydaktycznej z dziećmi niesłyszącymi.

– Projekt „Zrozumieć żeby pomóc – kursy języka migowego” zakładał pedagogizację rodziców i opiekunów osób niepełnoprawnych. Kursy adresowane były do 48 osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczył podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

– Projekt  „Naucz się ze mną pracować” zakładał pedagogizację rodziców dzieci, młodzieży z dysfunkcjami i opiekunów osób dorosłych  ze schorzeniami neurologicznymi. Zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla 15 osób z zakresu neurokinezjologii oraz dla 15 osób kurs języka migowego. Warsztaty i kurs adresowane były do osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

– Projekt „Równość Szans mostem komunikacyjnym – kursy języka migowego”  dotyczył przeprowadzenia 4 kursów języka migowego. Kursy adresowane były do osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij ciszę” dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego opracowała pierwszą na rynku publikację w formie kart pracy zawierającą ćwiczenia dydaktyczne do pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi niesłyszącymi pt. „Karty pracy –ćwiczenia terapeutyczno – dydaktyczne do pracy z dziećmi niesłyszącymi”.

W związku z niewielką ilością publikacji w Polsce dotyczących kształcenia dzieci niesłyszących w wieku przedszkolnym i w I etapie edukacyjnym, Fundacja „Przerwij Ciszę” opracowała dla nauczycieli i rodziców zestaw ćwiczeń dostosowanych do specjalnych  potrzeb i możliwości dzieci niesłyszących i słabo słyszących.