Wczesne wspomaganie

(Kliknij powyższy obrazek, aby zapoznać się z ulotką o WWRD)

 

» Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, co to takiego ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju oraz stymulowanie psychofizyczne malucha od chwili wykrycia tych zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole.

» Co powinno Cię zaniepokoić ?

Opóźnienie rozwoju ruchowego, np. dziecko nie utrzymuje i nie kontroluje ruchów głowy, nie wyciąga rąk do zabawki, nie siada, nie chodzi w przewidywanym normami czasie, opóźnienie rozwoju mowy, które może objawiać się brakiem gaworzenia lub w późniejszym etapie trudnościami z wypowiadaniem słów; można też obserwować trudności z rozumieniem poleceń, trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego z drugą osobą lub utrzymaniem wzroku na zabawce, nieumiejętność zabawy, tak jak inne dzieci w jego wieku.

» Dlaczego warto działać wcześnie ?

Za jak najwcześniejszym zdiagnozowaniem zagrożeń i zaburzeń oraz podjęciem terapii przemawia wyjątkowo duża zdolność mózgu do regeneracji i tworzenia nowych połączeń szczególnie we wczesnym okresie rozwoju oraz: Większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne. Szybsze postępy usprawniania niż u starszych dzieci. Zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowite ich ustąpienie. Pełniejsza korelacja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów. Łatwiejsze generalizowanie umiejętności i nawyków.

» Kiedy rozpocząć interwencję terapeutyczną ?

Aby zapobiec w przyszłości trudnościom szkolnym, pracę nad prawidłowym rozwojem dziecka należy rozpocząć już od urodzenia dziecka. Interwencja terapeutyczna powinna mieć miejsce jak najwcześniej, by dziecko na początku tego procesu osiągnęło maksimum swoich możliwości i mogło funkcjonować na poziomie swojej inteligencji.

» Jaka diagnoza medyczna jest wskazaniem do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą zostać dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością. Poniżej podane zostały jednostki chorobowe (wg ICD-10), które są jednym ze wskazań do udzielania tej formy pomocy. Jeśli Twoje dziecko choruję na którąś z poniższych chorób prosimy o kontakt z naszą Poradnią, gdzie zostaną Państwo poinformowani o procedurze, jaka obowiązuje podczas starania się objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Informacje o procedurze wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się także na tejże stronie.

NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży – P00
stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu –P03
opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała – P07

URAZ PORODOWY

rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
inne urazy porodowe – P15

» Procedura przyjęcia dziecka

Zgłaszając dziecko do Poradni należy:

Dostarczyć informację od lekarza dotyczącą rozpoznania choroby i stanu zdrowia dziecka.
Wypełnić wniosek o badanie w Poradni. Po złożeniu wypełnionych druków ( Wniosek o badanie i Zaświadczenie lekarskie ) specjaliści Poradni wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Po zakończeniu badań Poradnia wydaje opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Na podstawie powyższej opinii dziecko zapisywane jest na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
Zespół specjalistów opracowuje na podstawie opinii indywidualny program terapeutyczny i ustala harmonogram zajęć terapeutycznych dla dziecka. Dziecko ma zapewnione od 4 do 8 godzin zajęć miesięcznie, w zależności od jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.