Rekrutacja do projektu „Dziękuję za życie”

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij ciszę” zaprasza do udziału w Projekcie „DZIĘKUJĘ ZA ŻYCIE”

❤️

Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkali w Płocku i powiecie Płockim, u których występuje wada słuchu, wzroku, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, autyzm, schorzenia neurologiczne, psychiczne bądź inna niepełnosprawność. Wsparciem objęte zostaną osoby z poważnie zaburzoną sferą intelektualną, komunikacyjną, psychoruchową, wymagające zastosowania specjalnych metod, strategii i pomocy edukacyjnych , psychoruchowych z zastosowaniem terapii, która da im szansę na znaczący poprawny rozwój edukacyjny, emocjonalny, fizyczny , zdrowotny. Wszelkie działania maja za zadania uzdrowienie jakości życia u każdego z beneficjentów. Wśród potrzebujących są osoby o sprzężonej niesprawności: -niepełnosprawne ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niesłyszące, z zaburzeniami w sferze zachowań oraz ze schorzeniami neurologicznymi. -dzieci / młodzież/dorośli niepełnosprawni z orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniem niepełnosprawności ; – 30 beneficjentów ostatecznych projektu w I okresie realizacji zadania ( od 1 kwietnia 2023 r do 31 marca 2024) w tym25 osób do 18 roku życia 5 osób dorosłych – 30 BO w II okresie realizacji zadania ( od 1 kwietnia 2024r do 31 marca 2025r) w tym25 osób do 18 roku życia 5 osób dorosłych – 30 BO w III okresie realizacji zadania ( od 1 kwietnia 2025r do 31 marca 2026r) w tym25 osób do 18 roku życia 5 osób dorosłychCelem projektu jest znaczna poprawa samodzielności i świadomości życiowej osób niepełnosprawnych w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną, neurosensomotoryczną, komunikacyjną, fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną. Działania w projekcie skierowane do mieszkańców Płocka i powiatu PłockiegoProjekt ma charakter lokalnyRealizowane wsparcie w formie zajęć indywidualnych:

• INDYWIDUALNE SESJE W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ 1,3 ATM Z ELEMENTAMI REHABILITACJIRUCHOWEJ

• TERAPIA PSYCHOLOGICZNA Z ELEMENTAMI TRE® (Tension Releasing Exercises)

• ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

• ZAJECIA LOGOPEDYCZNE

• ZAJĘCIA NEUROKINEZJOLOGII

• TERAPIA TAKTYLNA Z ELEMENTAMI SENSOMOTORYKI

• ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

• ZAJĘCIA ARTETERAPII

• TERAPIA RĘKI

• ZAJĘCIA MUZYKOTERAPII

Fundacja „Przerwij Ciszę” zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu w Płocku i powiecie Płockim. Wszelkie działania rekrutacyjne będą prowadzone na danym terenie w jednakowym zakresie. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Fundacją w celu wypełnienia dokumentacji projektowej. Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco. Rekrutacja trwa www.przerwijcisze.org oraz email biuro@przerwijcisze.org

Projekt współfinansowany ze środków PFRON